شب تنهایی ...

هیچکس با من نیست! …

مانده ام تا به چه اندیشه کنم …

مانده ام در قفس تنهایی

در قفس می خوانم …

چه غریبانه شبی ست …

شب تنهایی من! …


/ 5 نظر / 21 بازدید
حس_________تنهایی

عادت ! چه طعم ِ تلخی دارد وقتی آن را با عشق اشتباه بگیری....

حس_________تنهایی

روزگـار لَعنتــی ... هـــَـــــــــر سـازی کِـه زدی رَقصیـدمـ. بـی اِنصـاف یکبــار هَـم تـو بِـه سـاز مَـن بـِــرقــص ؛ ببیــــــــن ... دِلــمـ چـِـه " شـــــــــــوری " میـزَنـد ...؟!

حس_________تنهایی

نـیــســــــــــــــــــتــــــــی؟؟؟؟؟به درک!!!!! مقابل آیــــــنه می نشینم و ســـــــیگارم را روشن می کنم در نبودت خــــــــودم را بهتر می توانم ببـــینم . . نگران جای خالــــی ات نباش .... ســــــــــیگار پر کرده

سارا

با تو از عشق میگفتم از پشیمانی و از اینکه فرصتی دوباره هست یا نه ؟!… در جواب صدایی بی وقفه می گفت: “دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد!!!”