زیبایی رنگ ها و آهنگ های جهان ...

چه سرسبز و چه سرشارند،

آنان که اگر رنجی آشکار و نهان دارند،

توان آن دارند

کز زیر آوار سر برآرند،

با بانگ بلند من هستم

«من هستم ...

کز زیبایی رنگ ها و آهنگ های جهان

سر مستم ...»

 

«ژاله اصفهانی»

 

 

پ.ن : امروز 13 آذر 1394 خورشیدی جهازبرون خواهری بود

/ 0 نظر / 31 بازدید