خود شکن

این مرد خودپرست

این دیو، این رها شده از بند

مستِ مست

استاده رو به روی من و

خیره در من است

گفتم به خویشتن

آیا توان رستنم از این نگاه هست؟

مشتی زدم به سینه ی او

ناگهان دریغ

آئینه تمام قد رو به رو شکست! ...

 

 

«حمید مصدق»

/ 0 نظر / 22 بازدید