شکستن دل

شکستن دل …

به شِکستن استُخوان دنده می ماند؛

از بیرون همه چیز رو به راه است،

اما هر «نفس»، درد است که می کشی!!! ... ناراحت

 


/ 4 نظر / 8 بازدید
حس_________تنهایی

بزرگترین اشتباه تو این بود که می پنداشتی من برای همیشه بر این دوری صبوری خواهم کرد!!!! . . . دیگه تاب دوری ندارم کمی نزدیک تر بیا.....

یه بچه

حال دنیا را چو پرسیدم، من از فرزانه ای گفت یا باد است، یا خواب است یا افسانه ای گفتم آنها را چه می گویی، که دل بر او نهند گفت یا مستند، یا کورند، یا دیوانه ای گفتم از احوال عمرم گو که بازم، عمر چیست ؟ گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه ای [گل][گل][گل][گل][گل]

آسمون

خیلی زیبا بود... یعنی تماماً من رو توصیف کرده...[گل][گل][گل]