تنها ...

همیشه نمی شود

زد به بی خیالی و گفت:

تنها آمده ام٬ تنها می روم ...

یک وقت هایی

شاید حتی برای ساعتی یا دقیقه ای ...

کم می آوری

دل وامانده ات

یک نفر را می خواهد!/ 4 نظر / 9 بازدید
حس_________تنهایی

ایـنـجا یـکــ " مـن " چـشـم بـه راه بـا تـو بـودن استـــ مـرا تـوان زلـیـخـا شـدن نـیـسـتـــ کـوتـاه بـیـا و یـوسـف نـشـو پـیـغـمـبـرم . . . /

ali sanei

[قلب]gol gofti

ali sanei

ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ ﺍﮔﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺩﺍﺩ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﯾﻪ ﻣﯿﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﺴﻞ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﺯﻩ