کاش می شد تمام نشد و رسید ...

شهریور هم رفتارش عاشقانه است!

فقط ادعا می کند گرم است،

ولی ... دیدی چند شب پیش چه کرد؟

گرد و خاک کرد!

بعد هم بُغض کرد ...

و بُغضش ترکید ...!

گوشَت را بیاور جلو ...

بین خودمان باشد ...

گمان کنم عاشقِ پاییز شده است!

دلش گیرِ پاییز است ...!

دلم نمی آید به او بگویم وقتی به پاییز می رسی که تمام شده ای!

یعنی انگار قسمت عاشقی همین است ...

کاش می شد تمام نشد و رسید ...

کاش می شد ...!

 

/ 0 نظر / 29 بازدید