تو را دوست دارم

تو را من به اندازۀ آسمان دوست دارم

تو را من به اندازۀ بی کران دوست دارم

تو خود آسمانی، تو خود بی کرانی، عظیمی

تو را من به قدر خودت در جهان دوست دارم

تو را مثل آن دختر شاه پریان که قصرش

بنا گشته در عمق یک داستان دوست دارم

تو جاری شدی در رگم، در تمام وجودم

تو آبی، تو را چون نهالی جوان دوست دارم

تو روح منی، بی تو من مرده ام، هیچ هیچم

تو جانی، ولی من تو را بیش از آن دوست دارم

تو را با امیدی که مرغابی بی پناهی

پرد سوی دریاچه ای بی نشان دوست دارم

تو سرشار عطری، تو شورآفرینی، تو سبزی

تو را چون گذرگاه پروانگان دوست دارم.


 

«عمران صلاحی»

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
hany

چقدر زیبا دستتون درد نکنه [گل]