صادقانه زیستن ...

نگذارید گوش هایتان گواه چیزی باشد که چشم هایتان ندیده،

نگذارید زبانتان چیزی را بگوید که قلبتان باور نکرده ...

«صادقانه زندگی کنید»

ما موجودات خاکی نیستیم که به بهشت می رویم ...

ما موجودات بهشتی هستیم که از خاک سر برآورده ایم ...

 

«استاد الهی قمشه ای»

 

/ 0 نظر / 30 بازدید