سخنانی از شکسپیر ...

William Shakespeare Said:

ویلیام شکسپیر گفت:

I always feel happy, you know why?

من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟

Because I don't expect anything from anyone

برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم

Expectations always hurt ...

انتظارات همیشه صدمه زننده هستند ...

Life is short ...

زندگی کوتاه است ...

So love your life ...

پس به زندگی ات عشق بورز ...

Be happy

خوشحال باش

And keep smiling

و لبخند بزن

Just Live for yourself and..

فقط برای خودت زندگی کن و ...

Before you speak ؛ Listen

قبل از اینکه صحبت کنی ؛ گوش کن

Before you write ؛ Think

قبل از اینکه بنویسی ؛ فکر کن

Before you spend ؛ Earn

قبل از اینکه خرج کنی ؛ درآمد داشته باش

Before you pray ؛ Forgive

قبل از اینکه دعا کنی ؛ ببخش

Before you hurt ؛ Feel

قبل از اینکه صدمه بزنی ؛ احساس کن

Before you hate ؛ Love

قبل از تنفر؛ عشق بورز

That's Life …

زندگی این است ...

Feel it, Live it & Enjoy it

احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر

/ 0 نظر / 8 بازدید