آذر در راه است ...

دیر کردی نازنینم کم کم آذر می رسد

عمر آبان ماه هم، دارد به آخر می رسد

فرصت از کف می رود، امروز و فردا تا به کی؟

فصل عشق و عاشقی هم عاقبت سر می رسد

برگ های دفتر پاییز، سرخ و زرد شد

آخرین برگ سفیدِ کهنه دفتر می رسد

زودتر برگرد تا وقتی بجا مانده هنوز

می رود پاییزِ عاشق، فصل دیگر می رسد

مهر و آبان طی شدند و نوبت آذر رسید

نازنینم زودتر، سرما سراسر می رسد

این هوا با عاشقان چندی مدارا می کند

فصل سرما، زوزه ی باد ستمگر می رسد

یک نفر با یک خبر ای کاش امشب می رسید

مژده می آورد برخیزید، دلبر می رسد ...

 

/ 0 نظر / 41 بازدید