پرسش

آسمان را بارها

با ابرهای تیره تر از این

دیده ام

اما بگو

ای برگ!

در افق این ابر شبگیران

کاین چنین دلگیر و بارانی ست

پاره اندوه کدامین یار زندانی ست؟...

 

«محمدرضا شفیعی کدکنی»

 

/ 1 نظر / 8 بازدید