# باران

چتر ...

گاهی چتر را باید دستِ باران داد روی سرِ خودش بگیرد و ما جایش بباریم!   «رضا کاظمی»      
/ 2 نظر / 14 بازدید